• Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca

   

  Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca wspiera działania osób i instytucji na rzecz ochrony praw i wolności obywatelskich, wartości konstytucyjnych, utrzymania pokoju społecznego oraz tworzenia przestrzeni dla pluralistycznej debaty wokół istotnych spraw publicznych, w duchu troski o dobro wspólne.

   

  Fundusz wspiera aktywność obywateli i organizacji dotyczącą w szczególności:

  • edukacji obywatelskiej, w tym także działań adresowanych do dorosłych w formie wszechnicowej, zwłaszcza na obszarach poza dużymi miastami;
  • działań związanych z ochroną integralności i praworządnością działania instytucji publicznych - organizacji i niesformalizowanych inicjatyw strażniczych (ang. watchdogs), mediów obywatelskich zajmujących się kontrolą obywatelską dziennikarzy prowadzących pogłębione badania nieprawidłowości i sygnalistów (ang. whistleblowers);
  • działań zmierzających do ochrony praw obywatelskich i wartości konstytucyjnych;
  • działań zmierzających do budowania porozumienia – mediacji w sprawach publicznych
   i merytorycznej debaty publicznej, w której buduje się zaufanie – opartej na faktach, uwzględniającej głosy mniejszościowe;
  • prowadzenia otwartych procesów konsultacji w ważnych sprawach publicznych;
  • przeciwdziałania wszelkim formom przemocy w życiu publicznym
  • rozwijania mechanizmów niezależnego finansowania działań obywatelskich.
  Przez 5 lat działalności Fundusz sfinansował 160 inicjatyw obywatelskich na kwotę 2 mln zł.

  Fundusz Watchdogów - wspieramy lokalnych strażników

  W 2022 roku utworzyliśmy Fundusz Watchdogów na rzecz rozwoju lokalnych organizacji strażniczych. Fundatorem Funduszu jest Sieć Obywatelska Watchdog Polska, która przekazała na niego 155 tysięcy zł. Fundusz będzie wspierać finansowo lokalne organizacje strażnicze monitorujące władze lokalne. Chcemy w ten sposób nie tylko wzmocnić instytucjonalnie, ale też pomóc w rozwoju działań doświadczonym lokalnym organizacjom strażniczym.

   

  Wsparcie dotyczy obszarów objętych związanych z szeroko rozumianą kontrolą obywatelską, w szczególności działań na rzecz: prawa do informacji, dobrego rządzenia, ochrony integralności i praworządności działania instytucji publicznych oraz działań zmierzających do ochrony praw obywatelskich i wartości konstytucyjnych, w tym edukacji obywatelskiej.

   

  W 2022 roku do aplikowania w konkursie o dotację z Funduszu o maksymalnej wysokości 40 000 zł zaprosiliśmy zarejestrowane w Polsce stowarzyszenia i fundacje z co najmniej trzyletnim udokumentowanym doświadczeniem w realizowaniu działań na rzecz ochrony prawa do informacji; działające zgodnie z prawem i rzetelnie rozliczające się z ewentualnymi darczyńcami; gotowe opublikować swój wniosek dotacyjny i sprawozdanie merytoryczne i finansowe na swojej stronie internetowej. W konkursie, zorganizowanym przez Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca zgłoszono 9 wniosków, a dotacje otrzymały cztery inicjatywy:
  • Stowarzyszenie SOISH (Wrocław) – Zbywanie przez powiaty i miasta na prawach powiatów nieruchomości na rzecz kościołów i innych związków wyznaniowych – 34 200 zł
  • Fundacja Miasto Obywatelskie Lubartów (Lubartów) – Działanie ustawy o dostępie do informacji publicznej w samorządach Powiatu Lubartowskiego – 39 976 zł
  • Stowarzyszenie “Nasze Miasto” w Stalowej Woli – Działania strażnicze w służbie ochrony dziedzictwa przyrodniczego gminy Stalowa Wola – 29 000 zł
  • Fundacja Wolności (Lublin) – Po(mocny) watchdog – 38 340 zł.

  Szczegóły i regulamin konkursu dostępne są tu.
   
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska przewiduje w Regulaminie wydatkowania środków z 1% coroczne przekazywanie co najmniej 15% zebranych z 1% środków na Fundusz Watchdogów.

 • Fundusz im. Edwarda J. Wende

  Edward Joachim Wende, prawnik, adwokat, w czasach PRL obrońca politycznie prześladowanych, w tym ks. Jerzego Popiełuszki, po 1989 roku senator i poseł III RP, z inicjatywy fundatorów – członków rodziny Wende – stał się patronem funduszu wspierającego rozwój kultury prawnej w Polsce.
   

  Głównym zadaniem funduszu jest promowanie osób szczególnie zasłużonych, które mogą być, podobnie jak patron nagrody, wzorem do naśladowania dla prawników i osób publicznych.


  Fundusz przyznaje nagrodę im. Edwarda J. Wende. Otrzymują ją osoby wybitne, które działają zgodnie z zasadami etyki zawodowej i profesjonalizmu, w swojej działalności wyróżniły się odwagą cywilną i niezłomnością zasad oraz bezinteresownie działają na rzecz dobra publicznego. Są to zarówno prawnicy, jak i osoby zaangażowane w rozwój kultury prawnej.

   

  Fundusz im. Edwarda J. Wende został założony przez członków rodziny Wende i utrzymuje się dzięki wsparciu firm, instytucji i osób prywatnych. Fundacja dla Polski w imieniu fundatorów zarządza funduszem i sprawuje opiekę nad działaniami organizacyjnymi.

   

  Laureaci Nagrody im. Edwarda J. Wende
  I edycja, 2003 r. - Jan Maria Rokita
  II edycja, 2004 r. - Witold Kulesza
  III edycja, 2005 r. - Irena Lipowicz
  IV edycja, 2006 r. - Marek Safjan
  V edycja, 2007 r. - Jacek Taylor
  VI edycja, 2008 r. - Marek Antoni Nowicki
  VII edycja, 2009 r. - Stanisław Waltoś
  VIII edycja, 2011 r. - ś.p. Stanisław Mikke
  IX edycja, 2012 r. - Adam Daniel Rotfeld
  X edycja, 2013 r.- Mikołaj Pietrzak
  XI edycja, 2015 r.- ś.p. Karol Modzelewski
  XII edycja, 2017 r. - Jerzy Zajadło
  XIII edycja, 2019 r. - Igor Tuleya

  XIV edycja, 2021 - Ewa Wrzosek

   

  W skład Kapituły Nagrody im. Edwarda J. Wende wchodzą: Leon Kieres (Przewodniczący Kapituły), Teresa Romer (Honorowy Przewodniczący Kapituły), Czesław Bielecki, Jerzy Buzek, Andrzej Kalwas, Przemysław Rosati, Ks. Jan Sikorski, Ks. Zdzisław Tranda, Tomasz Wardyński, Agnieszka Wende-Wünsche, Małgorzata Wende-Wardyńska, Jakub Wende, Piotr Wende, Tadeusz Wolfowicz, Andrzej Zoll, Andrzej Zwara, Jacek Trela, Jan Rokita (Laureat 2003), Witold Kulesza (Laureat 2004), Marek Safjan (Laureat 2006), Jacek Taylor (Laureat 2007), Marek Antoni Nowicki (Laureat 2008), Stanisław Waltoś (Laureat 2009), Adam D. Rotfeld (Laureat 2012), Mikołaj Pietrzak (Laureat 2013), Jerzy Zajadło (Laureat 2017), Igor Tuleya (laureat 2019), Wojciech Tumidalski (Rzeczpospolita) i Katarzyna Batko-Tołuć (Fundacja dla Polski).

   

  Partnerzy XIV edycji Nagrody: Rzeczpospolita, Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie, Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca.

  Prokurator Ewa Wrzosek laureatką XIV edycji Nagrody
  im. Edwarda J. Wende

  8 września 2021 r. w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie została wręczona Nagroda im. Edwarda J. Wende. Laureatką XIV edycji Nagrody została prokurator Ewa Wrzosek. -  Dzięki takim ludziom jak Pani Ewa Wrzosek, demokracja i prawo w Polsce jednak, mimo wszystko się bronią - mówił Jakub Wende, członek Kapituły Nagrody.

  Inicjatywa Nasz Rzecznik z honorowym wyróżnieniem

  Honorowe wyróżnienie dla inicjatywy, która połączyła ponad podziałami ponad 1200 organizacji społecznych w upowszechnianiu idei uspołecznienia procesu wyboru kandydatów na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich; w sposób transparentny stanęła na straży standardów, jakie spełniać powinien/na kandydat/ka na RPO - niezależności, ponadpartyjności i oddaniu służbie publicznej, a także włączyła obywateli i obywatelki w dyskusję nad najważniejszymi wyzwaniami stojącymi przed Rzecznikiem - podczas kampanii społecznej kandydatki na Rzecznika Praw Obywatelskich - Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz.

  Sędzia Igor Tuleya Laureatem XIII edycji Nagrody im. Edwarda J. Wende, twórcy inicjatywy #Wolne Sądy z wyróżnieniem

  23 października 2019 r. w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie została wręczona Nagroda im. E. J. Wende. Laureatem XIII edycji Nagrody został Pan Sędzia Igor Tuleya. Honorowe wyróżnienie, przyznane po raz pierwszy w historii nagrody, trafiło do czterech osób współtworzących inicjatywę #Wolne Sądy.

   

  Kapituła Nagrody wyróżniła Sędziego Igora Tuleyę, Laureata XIII edycji Nagrody im. Edwarda J. Wende, za rzetelność zawodową w wykonywaniu pracy sędziego, wytrwałość, niezłomność oraz wysoki poziom niezależności intelektualnej. Kapituła zwróciła także uwagę na przygotowywane przez Sędziego uzasadnienia do orzeczeń. Sędzia Tuleya interpretując przepisy prawa oraz analizując materiał dowodowy argumentuje, zdaniem Kapituły, jasno, logicznie, rzeczowo i konsekwentnie, jednocześnie posługując się językiem zrozumiałym dla obywateli. Sędzia Igor Tuleya orzekał w wielu ważnych sprawach, w których reprezentował wyraźną i jednoznaczną postawę w obronie konstytucyjnych wartości państwa prawa, niezależności sądownictwa oraz niezawisłości sędziego.

   

  Po raz pierwszy w historii Nagrody, Kapituła przyznała Honorowe Wyróżnienie, które otrzymali: Maria Ejchart-Dubois, Sylwia Gregorczyk-Abram, Paulina Kieszkowska-Knapik, Michał Wawrykiewicz za stworzenie inicjatywy #Wolne Sądy. Zdaniem Kapituły Inicjatywa #Wolne Sady pełni ważną społecznie rolę, rzetelnie informując obywateli o wadze i znaczeniu zmian w prawie oraz związanych z tym zagrożeniach dla wolności i praw obywatelskich.

 • Fundusz "Bądźmy Solidarni" Agentów Allianz

   
  Fundusz Agentów “Bądźmy Solidarni“ istnieje od 14 lat. Powstał jako wspólna inicjatywa agentów oraz firmy Aviva, a od 02.07.2022 r. działa pod marką Allianz. Jego celem jest udzielanie pomocy agentom i ich najbliższym w przypadku nieszczęśliwego zdarzenia losowego lub długotrwałej choroby. Program finansowany jest wspólnie przez agentów i Allianz: do każdej złotówki wpłaconej przez agenta, Allianz dodaje swoją złotówkę.
   
  Fundacja dla Polski pełni rolę administratora Funduszu, dysponując środkami w porozumieniu z Fundatorem. W 2021 roku beneficjentami Funduszu było 125 osób, które otrzymały wsparcie finansowe na leczenie i rehabilitację.

 • Fundusz na rzecz upamiętnienia Karola Modzelewskiego

   

  Celem Funduszu jest budowanie postaw odpowiedzialności obywatelskiej w polskim społeczeństwie poprzez upamiętnienie postaci Karola Modzelewskiego, który był jednym z liderów opozycji demokratycznej w okresie PRL, pierwszym rzecznikiem prasowym NSZZ „Solidarność”, senatorem I kadencji, profesorem nauk humanistycznych i członkiem Polskiej Akademii Nauk. Był kawalerem Orderu Orła Białego.
   
  Z zebranych środków zostanie ufundowany pomnik upamiętniający postać Karola Modzelewskiego. Możesz wesprzeć Fundusz przekazując darowiznę na rachunek bankowy nr 06 1140 1010 0000 5294 4600 1024 prowadzony przez Fundację dla Polski.
   

 • Działania zakończone

  Projekt "NGO-Private sector Partnership in empowering civic activities
  in Poland"

  W 2020 roku Fundacja dla Polski we współpracy z Center for International Private Enterprise (CIPE) zrealizowała projekt “NGO-Private sector Partnership in empowering civic activities in Poland". Jego głównym celem było promowanie współpracy sektora prywatnego i społeczeństwa obywatelskiego w oparciu o wartości demokratyczne.

   

  Projekt badał postrzeganie biznesu pod kątem wspierania organizacji obywatelskich, a także promował aktywne pozyskiwanie funduszy od darczyńców indywidualnych i korporacyjnych na oddolne inicjatywy obywatelskie, prowadzone przez organizacje społeczne w całej Polsce. Naszym dążeniem było stworzenie platformy dla liderów społecznych i biznesowych, którzy wytyczą kierunki rozwoju i wzmocnienia pozycji sektora obywatelskiego, tak aby stał się on filarem demokracji w Polsce równie silnym jak sektor biznesowy.

   

  Ponadto, współpracując z innymi organizacjami pozarządowymi i think tankami z Europy Środkowej i Wschodniej, Fundacja dla Polski wymieniała wiedzę i wykorzystywała sprawdzone w innych krajach rozwiązania do budowania partnerstw organizacji społeczeństwa obywatelskiego ze środowiskiem biznesowym (lokalnym, krajowym i międzynarodowym).

   

   

  Program Transnational Giving (TGE)

  TGE to sieć współpracujących ze sobą europejskich fundacji i stowarzyszeń. Pośredniczą one
  w przekazywaniu darowizn od osób indywidualnych i przedsiębiorstw z zagranicy do organizacji pozarządowych oraz publicznych i prywatnych instytucji realizujących przedsięwzięcia o charakterze społecznym. Do czerwca 2020 roku TGE była reprezentowana przez Fundację dla Polski.

   

  Program TGE jest korzystny zarówno dla obdarowywanych organizacji, jak i dla darczyńców. Darczyńcy mogą wspierać przedsięwzięcia społeczne z dowolnej dziedziny, np. kultury, sztuki, edukacji, sportu w wybranym przez siebie kraju i skorzystać z ulg podatkowych w kraju zamieszkania. Organizacje pozarządowe mają zaś możliwość otrzymania darowizn z zagranicy na działalność statutową.

   

   

 • YouthBank

  YouthBank to program, który angażuje młodzież w proces inicjowania i realizacji projektów na rzecz lokalnych środowisk. Uczy wyrażania własnych poglądów i odwagi w podejmowaniu decyzji. Wzmacnia w młodych poczucie wartości, kształtuje przekonanie o sile sprawczej swych działań. Daje możliwość wywarcia realnego wpływu na kształt społeczności lokalnej. Trwale przyczynia się do większego zrozumienia specyfiki środowiska, w którym żyje
  i procesów w nim zachodzących.

   

  Pierwszy YouthBank powstał w Irlandii Północnej. Jego rolą było pobudzanie współpracy
  i zrozumienia między młodzieżą katolicką i protestancką. Ta idea aktywnego wspierania młodzieży w działaniach społecznych zyskała szerokie zainteresowanie społeczności lokalnych nie tylko w Europie, ale także w Azji i Afryce. Idea YouthBank, niezależnie od różnic kulturowych i społecznych, jest realizowana w ponad 200 społecznościach lokalnych. YouthBanki z całego świata współpracują ze sobą, tworząc międzynarodową sieć wspieraną przez YouthBank International

   

  Celem programu jest pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz jej wspieranie w działaniu na rzecz społeczności lokalnych. Założeniem projektu jest wyposażenie młodzieży w wiedzę oraz umiejętności, które trwale wzmocnią jej kompetencje społeczne a także przygotują do pełnienia roli liderów aktywnie angażujących się w projekt. Program adresowany jest do młodzieży w wieku 15-20 lat.

   

  I edycja programu YouthBank odbyła się na Mazowszu w latach 2014-2015. W ramach projektu młodzież z Białobrzegów, Żuromina i Płocka zrealizowała 16 projektów społecznych
  o wartości ponad 30 tys. zł. Tematyka zwycięskich projektów dotyczyła najróżniejszych potrzeb społecznych: zdrowia, niepełnosprawności, wykluczenia, kultury oraz aktywnego spędzania czasu przez młodzież. Polecamy film z realizacji projektu. Projekt był realizowany
  w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
  II edycja programu YouthBank objęła 5 lokalnych społeczności: w Białobrzegach, Żurominie, Niedrzwicy Dużej, Gminie Jabłonnej i w Żywcu. Młodzież zrealizowała 29 projektów społecznych o wartości ponad 45 tys. zł. Partnerami II edycji programu byli: Fundacja PZU, Fundacja Orange, Fundacja Lotto Milion Marzeń. III edycja programu YouthBank była realizowana w Żurominie i w Żywcu.

  Młodzież i Filantropia

  Celem projektu Młodzież i Filantropia było zwiększenie świadomości i aktywności obywatelskiej oraz kształtowanie postaw filantropijnych wśród licealistów i gimnazjalistów. Projekt dostarczył nastolatkom wiedzy i umiejętności przydatnych w dorosłym życiu, pobudzał kreatywność, zachęcał do współpracy i szukania najbardziej skutecznych rozwiązań problemów społecznych, pomagał zrozumieć ideę filantropii.

   

  Działania realizowane w ramach projektu w latach 2016-2017 objęły:

  • Lekcje i warsztaty dla młodzieży, w trakcie których uczniowie liceów i gimnazjów zdobywali wiedzę na temat filantropii, organizacji pozarządowych, uczyli się rozpoznawać potrzeby lokalnych społeczności, rozwijali umiejętności komunikacji interpersonalnej, pracy w grupie, działania projektowego oraz przygotowywania prezentacji i wystąpień publicznych;
  • Wizyty w organizacjach pozarządowych, w czasie których zespoły uczniów poznały wybrane przez siebie organizacje, gromadziły informacje na temat ich działalności oraz różnych metod zaspokajania potrzeb społecznych;
  • Wielkie Finały, w trakcie których przygotowane przez uczniów prezentacje były oceniane przez jury złożone z nauczycieli, liderów lokalnej społeczności, przedsiębiorców, darczyńców i przedstawicieli instytucji publicznych. Zwycięskie zespoły uczniów zdobywały nagrody i przekazywały je lokalnym organizacjom pozarządowym.

  Partnerzy projektu: Fundacja BGŻ PNB PARIBAS oraz Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Patronat honorowy: Wojewoda Mazowiecki, Wojewoda Lubelski
  i Wojewoda Podlaski. Projekt był współfinansowany w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

  Program Dzieci Ulicy

  Celem programu Dzieci Ulicy, zrealizowanego w ponad 30 miejscowościach, była poprawa poziomu życia młodzieży ze środowisk ubogich, zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wzmocnienie ich potencjału oraz społecznych, edukacyjnych i zawodowych kompetencji na starcie w dorosłe życie zawodowe. Uruchomiono fundusz stypendialny "Ekonomia na Ulicy". Zrealizowano projekt "Zacznij liczyć na siebie", we współpracy
  ze Stowarzyszeniem Podwórkowe Anioły z Radomia i Fundacją Kolos z Warszawy
  oraz skierowany do młodych kobiet projekt "Lepszy start - spełnione w działaniu".

  Sprawne organizacje pozarządowe

   

  Akademia Zarządzania Finansami NGO

  Celem projektu było podniesienie kwalifikacji organizacji pozarządowych w dziedzinie efektywnego zarządzania finansowego, a w szczególności – dokonywania właściwego podziału odpowiedzialności i kompetencji pomiędzy organami zarządczymi i nadzorczymi organizacji, planowania finansowego przy zapewnieniu płynności finansowej organizacji, prowadzenia działalności statutowej odpłatnej oraz planowania działalności gospodarczej. Zrealizowane w ramach projektu działania objęły prowadzenie portalu tematycznego

  o finansach w organizacjach pozarządowych, szkolenia, indywidualne doradztwo i coaching. Projekt realizowano w partnerstwie z Polsko-Amerykańskim Funduszem Pożyczkowym Inicjatyw Obywatelskich od stycznia 2012 r. lipca 2013 r., przy wsparciu finansowym
  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

   

  DROGOWSKAZ DLA NGO. Profesjonalizacja Trzeciego Sektora poprzez wypracowanie
  i upowszechnianie zasad zarządzania finansowego

  Celem projektu "DROGOWSKAZ DLA NGO. Profesjonalizacja Trzeciego Sektora poprzez wypracowanie i upowszechnianie zasad zarządzania finansowego" był wzrost potencjału
  III sektora poprzez wypracowanie i upowszechnienie standardu finansowego dla organizacji pozarządowych, zapewniającego wysoką jakość realizacji zadań publicznych przy współudziale 144 przedstawicieli 72 organizacji poprzez działania szkoleniowo-doradcze
  w latach 2013-2014. Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

  Fundusze filantropijne i powierzone

  Fundusz Pamięci Haliny Mikołajskiej

  Celem Funduszu Pamięci Haliny Mikołajskiej było budowanie postaw odpowiedzialności obywatelskiej w polskim społeczeństwie poprzez upamiętnienie postaci Haliny Mikołajskiej.

  Halina Mikołajska (1925-1989) – aktorka, reżyserka, intelektualistka i działaczka społeczna.
  U szczytu sławy zdecydowała się przystąpić do Komitetu Obrony Robotników, za co zapłaciła zawodową banicją. W czerwcu 2012 roku w warszawskim Parku im. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego (tuż za Senatem RP) została odsłonięta rzeźba Haliny Mikołajskiej autorstwa rzeźbiarki Krystyny Fałdygi-Solskiej. Uroczystego odsłonięcia rzeźby dokonał Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski w towarzystwie pani Danuty Szaflarskiej.

   

  Fundusz Złota Perła

  Celem Funduszu Złota Perła było wspieranie młodych, zdolnych osób oraz przedsięwzięć z dziedziny kultury, sztuki i nauki. Dotacje funduszu Złota Perła trafiły m.in. do Warszawskiego Chóru Chłopięcego, do Fundacji Katarzyny Kozyry, promującej twórczość artystek Europy Środkowej i Wschodniej, Fundacji Art Transfer popularyzuj,ącej tematykę kultury i sztuki wśród dzieci i młodzieży oraz wspierającej osoby starsze w dostępie do życia społeczno-kulturalnego, Fundacji Zmiana prowadzącej Biblioteki Sąsiedzkie i program Książki w pudle (edukacja czytelnicza w zakładach karnych) oraz na rzecz Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych przy Zachęcie - Narodowej Galerii Sztuki.

   

  Fundusz im. Andrzeja Bączkowskiego

  Jednym z pierwszych funduszy filantropijnych w Polsce był Fundusz im. Andrzeja Bączkowskiego utworzony przy naszej Fundacji. Jego inicjatorami byli żona Andrzeja i grupa jego przyjaciół, a także doceniający jego osiągnięcia ministrowie pracy i polityki społecznej różnych rządów. Laureatami Nagrody im. Andrzeja Bączkowskiego przyznawanej w ramach działań funduszu są m.in.: Henryk Wujec, Henryka Krzywonos-Strycharska, Henryka Bochniarz, Bogdan Zdrojewski i Anna Dymna. W 2007 roku fundatorzy powołali samodzielną Fundację im. Andrzeja Bączkowskiego. Zadania oraz kapitał, którym zarządzaliśmy przez 10 lat, zostały przekazane nowo powstałej organizacji.

   

  Fundusz im. Małgorzaty Baczko i Piotra Zakrzewskiego

  Fundusz im. Małgorzaty Baczko i Piotra Zakrzewskiego, powołany przez członków rodziny oraz przyjaciół, pomagał młodym utalentowanym architektom i inżynierom budowlanym poznawać najnowsze rozwiązania z zakresu budownictwa społeczno-publicznego. Od 2013 r. fundatorem Funduszu była firma Archicom SA. Fundusz przyznawał coroczną Nagrodę Architektoniczną za prace z zakresu: budownictwa społeczno-publicznego (szkoły, przedszkola, instytucje kulturalno-oświatowe, szpitale, budownictwo mieszkalne), renowacji starego budownictwa i jego adaptacji na cele społeczne, rewaloryzacji blokowisk.

   

  Fundusz Bankowo Zaangażowani Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie

  Fundusz Bankowo Zaangażowani powstał z inicjatywy zarządu i pracowników Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie. Jego celem było przeciwdziałanie problemom społecznym, ochrona środowiska naturalnego oraz rozwój kultury i sztuki. Pracownicy Banku wspierali wartościowe inicjatywy lokalnych organizacji społecznych i pomagali najbardziej potrzebującym mieszkańcom Ciechanowa i okolic.
   

  Fundusz Krzyś

  Fundusz założony przez anonimowego fundatora i wspierany dodatkowo przez indywidualne osoby przyczyniał się do usprawniania procesów adopcyjnych oraz zmiany podejścia do dzieci i poszanowania ich praw, szczególnie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Dotacje
  z funduszu przekazano na działania zwiększające poczucie bezpieczeństwa, intymności
  i własności dzieci.

  ×
  Terms & Conditions
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. przez Fundację dla Polski (ul. Szpitalna 5/3, 00-031 Warszawa) w celu przekazywania informacji o działalności Fundacji. Zgodę wrażam dobrowolnie.
  
  Poinformowano mnie, że przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  ×
  Privacy Policy
  Polityka prywatności stron Fundacji dla Polski
  
  Administrator danych osobowych
  Administratorem danych osobowych jest Fundacja dla Polski z siedzibą ul. Szpitalna 5/3, 00-031 Warszawa. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Szpitalna 5/3, 00-031 Warszawa lub drogą mailową: fdp@fdp.org.pl. 
  
  Kontakt
  Przetwarzamy Twoje dane osobowe, które podałaś/eś kontaktując się z nami (w szczególności imię, nazwisko, adres e-mail oraz inne dane, które podałaś/eś w treści wiadomości). Podanie tych danych osobowych jest konieczne, aby móc nawiązać kontakt. Przetwarzamy ww. dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane przez Ciebie zapytanie. Działamy w oparciu o nasz uzasadniony interes, polegający na zapewnieniu kontaktu. (art. 6 ust.1 lit. f RODO). Dane osobowe przetwarzamy w tym celu do czasu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie lub do wyrażenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania oraz dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. 
  
  Darowizny
  Przetwarzamy Twoje dane osobowe, które podałaś/eś w formularzu płatności lub w przelewie (w szczególności imię, nazwisko, adres, adres e-mail). Podanie danych osobowych jest konieczne, aby móc wesprzeć naszą działalność. Przetwarzamy ww. dane osobowe w celu umożliwienia dokonania i obsługi przekazania darowizny na rzecz Administratora oraz przesłania Ci potwierdzenia darowizny. Podstawą prawną naszego działania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Ponadto Przetwarzamy ww. dane osobowe w celu wystawienia dowodów księgowych dokumentujących darowizny. Działamy w oparciu o ciążący na nas obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane osobowe w tym celu przetwarzamy przez okres 5 lat od rozliczenia darowizny.
  Przetwarzamy Twoje dane osobowe obejmujące adres e-mail oraz adres, w celu przesłania Ci podziękowania za wsparcie, a także przesłania informacji o naszych działaniach, które zostały sfinansowane z Twojego wsparcia. Działamy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe przetwarzamy w tym celu przez rok od wsparcia naszych działań lub do wcześniejszego skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania. 
  
  1%
  Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach informacyjnych i statystycznych na temat darczyńców, a także w celu podziękowania Ci za udzielone nam wsparcie. Dane osobowe otrzymujemy od Urzędu Skarbowego, jeśli wyraziłeś zgodę na ich przekazanie. Podstawą naszego działania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przetwarzamy Twoje dane osobowe obejmujące imię, nazwisko i adres (oraz imię i nazwisko małżonka podatnika – jeśli zostały przekazane) w celu przesłania Ci podziękowania za wsparcie, a także przesłania informacji o naszych działaniach, które zostały sfinansowane z Twojego wsparcia. Działamy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe przetwarzamy w tym celu przez rok od wsparcia naszych działań lub do wcześniejszego skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania.
  
  Prowadzenie fanpage'ów w mediach społecznościowych 
  Przetwarzamy Twoje dane osobowe zebrane w związku z wizytą na naszych fanpage’ach: Fundacji dla Polski, Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca i Funduszu im. Edwarda J. Wende na Facebooku, na kontach Fundacji i Funduszu Obywatelskiego na LinkedIn oraz koncie Funduszu Obywatelskiego na YouTube i aktywnością podejmowaną na forum, w tym informacje o obserwowaniu i polubieniu fanpage’a, zamieszczaniu postów, komentarzy oraz reakcji. Informacje te, zgodnie ze specyfiką działania Facebooka, są jawne dla wszystkich lub niektórych użytkowników portali. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu prowadzenia fanpage’u, w celu opracowania i publikacji atrakcyjnych treści dla użytkowników. Działamy w oparciu nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust.1 lit. f RODO). Dane przetwarzamy do czasu usunięcia przez Ciebie opublikowanych informacji.
  
  Komunikacja z użytkownikami portali społecznościowych
  Przetwarzamy Twoje dane osobowe obejmujące imię, nazwisko albo pseudonim, którym posługujesz się w mediach społecznościowych (Facebook, LinkedIn, YouTube, a także dane zawarte w treści wiadomości, które wysyłasz do nas na czacie, oraz w treści postów i komentarzy, które zamieszczasz pod publikowanymi na fanpage'u treściami, w tym Twój wizerunek zamieszczony na publikowanych przez Ciebie zdjęciach. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi użytkownikom oraz moderowania dyskusji pomiędzy użytkownikami. Działamy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na zapewnieniu kontaktu pomiędzy Użytkownikami. Przetwarzamy dane osobowe w powyższym celu przez okres Twojej aktywności na naszym fanpage'u.
  
  Podmioty, którym ujawniamy Twoje dane osobowe
  W zależności od sposobu i celu kontaktu z nami ujawniamy Twoje dane osobowe odpowiednio: 
  1.	PayU S.A. z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 186, 60-166 Poznań, 
  2.	Facebook Ireland Limited, 
  3.	FreshMail Sp.z o.o.,
  4.	CRM Salesforce,
  5.	Witkac Sp. z o.o. będący operatorem technicznym serwisu wpłacam.ngo.pl,
  6.	Google,
  7.	Cyberfolks,
  8.	Biuro księgowe świadczące usługi na rzecz Fundacji, 
  9.	Banki obsługujące płatności,
  10. 	FaniPay i Tpay / Krajowy Integrator Płatności S.A.
  
  Ponadto dane osobowe mogą zostać ujawnione organom publicznym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom z nami współpracującym na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. 
  
  Twoje prawa 
  W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych możesz domagać się od nas:
  •	dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania potwierdzenia, czy Twoje dane osobowe są przetwarzane, uzyskania kopii swoich danych osobowych oraz do uzyskania informacji związanych z przetwarzaniem tych danych (art. 15 RODO),
  •	kopii swoich danych osobowych, których sam nam dostarczyłeś/dostarczyłaś, i przekazania tej kopii bądź Tobie samemu/samej, bądź wskazanemu przez Ciebie pomiotowi w powszechnie używanym, możliwym do odczytu komputerowego formacie (art. 20 RODO),
  •	sprostowania swoich danych osobowych, gdy są niekompletne lub nieprawidłowe (art. 16 RODO),
  •	usunięcia wszystkich lub niektórych swoich danych osobowych (art. 17 RODO), jeżeli ustał cel lub podstawa prawna przetwarzania tych danych, np. wobec cofnięcia zgody lub zgłoszenia zasadnego sprzeciwu albo jeżeli dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
  •	ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 18 RODO) na czas niezbędny do rozstrzygnięcia o zasadności żądania usunięcia lub sprostowania tych danych albo do rozstrzygnięcia o zasadności zgłoszonego przez Ciebie sprzeciwu lub na czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony przez Ciebie roszczeń;
  
  Możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (art. 21 RODO). Na skutek wniesionego sprzeciwu rozważymy, czy z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją Twoje prawa i wolności mają pierwszeństwo przed względami ochrony poufności przetwarzanych przez nas danych osobowych. 
  
  Możesz w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych (art. 7 RODO). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  
  Masz prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem Twoich danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Skargę możesz wnieść w formie elektronicznej, w formie pisemnej albo ustnie do protokołu w siedzibie Prezesa Urzędu.
  
  Nasza strona internetowa zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko strony internetowej prowadzonej przez Fundację dla Polski. 
  
  Pliki cookies
  
  Nasze strony internetowe (www.fdp.org.pl, www.funduszobywatelski.pl) wykorzystują pliki tekstowe określane potocznie jako cookies (ciasteczka).
  
  Pliki cookies są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
  
  Pliki cookies są zbierane przez nas w celu przygotowywania statystyk. Pliki cookie nie są przez nas wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek danych identyfikujących użytkowników naszego serwisu ani śledzenia ich nawigacji.
  
  Pamiętaj, że możesz blokować i ograniczać instalowanie plików cookie za pomocą ustawień swojej przeglądarki lub za pomocą jednego z wielu dostępnych (darmowych) rozwiązań.