• Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca

   

  Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca wspiera działania osób i instytucji na rzecz ochrony praw i wolności obywatelskich, wartości konstytucyjnych, utrzymania pokoju społecznego oraz tworzenia przestrzeni dla pluralistycznej debaty wokół istotnych spraw publicznych, w duchu troski o dobro wspólne.

   

  Fundusz wspiera aktywność obywateli i organizacji dotyczącą w szczególności:

  • edukacji obywatelskiej, w tym także działań adresowanych do dorosłych w formie wszechnicowej, zwłaszcza na obszarach poza dużymi miastami;
  • działań związanych z ochroną integralności i praworządnością działania instytucji publicznych - organizacji i niesformalizowanych inicjatyw strażniczych (ang. watchdogs), mediów obywatelskich zajmujących się kontrolą obywatelską dziennikarzy prowadzących pogłębione badania nieprawidłowości i sygnalistów (ang. whistleblowers);
  • działań zmierzających do ochrony praw obywatelskich i wartości konstytucyjnych;
  • działań zmierzających do budowania porozumienia – mediacji w sprawach publicznych
   i merytorycznej debaty publicznej, w której buduje się zaufanie – opartej na faktach, uwzględniającej głosy mniejszościowe;
  • prowadzenia otwartych procesów konsultacji w ważnych sprawach publicznych;
  • przeciwdziałania wszelkim formom przemocy w życiu publicznym
  • rozwijania mechanizmów niezależnego finansowania działań obywatelskich.
  Przez 4 lata działalności, Fundusz sfinansował ponad 110 inicjatywy obywatelskie na kwotę 1,4 mln zł.

 • Fundusz im. Edwarda J. Wende

  Edward Joachim Wende, prawnik, adwokat, w czasach PRL obrońca politycznie prześladowanych, w tym ks. Jerzego Popiełuszki, po 1989 roku senator i poseł III RP, z inicjatywy fundatorów – członków rodziny Wende – stał się patronem funduszu wspierającego rozwój kultury prawnej w Polsce.
   

  Głównym zadaniem funduszu jest promowanie osób szczególnie zasłużonych, które mogą być, podobnie jak patron nagrody, wzorem do naśladowania dla prawników i osób publicznych.


  Fundusz przyznaje nagrodę im. Edwarda J. Wende. Otrzymują ją osoby wybitne, które działają zgodnie z zasadami etyki zawodowej i profesjonalizmu, w swojej działalności wyróżniły się odwagą cywilną i niezłomnością zasad oraz bezinteresownie działają na rzecz dobra publicznego. Są to zarówno prawnicy, jak i osoby zaangażowane w rozwój kultury prawnej.

   

  Fundusz im. Edwarda J. Wende został założony przez członków rodziny Wende i utrzymuje się dzięki wsparciu firm, instytucji i osób prywatnych. Fundacja dla Polski w imieniu fundatorów zarządza funduszem i sprawuje opiekę nad działaniami organizacyjnymi.

   

  Laureaci Nagrody im. Edwarda J. Wende
  I edycja, 2003 r. - Jan Maria Rokita
  II edycja, 2004 r. - Witold Kulesza
  III edycja, 2005 r. - Irena Lipowicz
  IV edycja, 2006 r. - Marek Safjan
  V edycja, 2007 r. - Jacek Taylor
  VI edycja, 2008 r. - Marek Antoni Nowicki
  VII edycja, 2009 r. - Stanisław Waltoś
  VIII edycja, 2011 r. - ś.p. Stanisław Mikke
  IX edycja, 2012 r. - Adam Daniel Rotfeld
  X edycja, 2013 r.- Mikołaj Pietrzak
  XI edycja, 2015 r.- ś.p. Karol Modzelewski
  XII edycja, 2017 r. - Jerzy Zajadło
  XIII edycja, 2019 r. - Igor Tuleya

  XIV edycja, 2021 - Ewa Wrzosek

   

  W skład Kapituły Nagrody im. Edwarda J. Wende wchodzą: Leon Kieres (Przewodniczący Kapituły), Teresa Romer (Honorowy Przewodniczący Kapituły), Czesław Bielecki, Jerzy Buzek, Andrzej Kalwas, Przemysław Rosati, Ks. Jan Sikorski, Ks. Zdzisław Tranda, Tomasz Wardyński, Agnieszka Wende-Wünsche, Małgorzata Wende-Wardyńska, Jakub Wende, Piotr Wende, Tadeusz Wolfowicz, Andrzej Zoll, Andrzej Zwara, Jacek Trela, Jan Rokita (Laureat 2003), Witold Kulesza (Laureat 2004), Marek Safjan (Laureat 2006), Jacek Taylor (Laureat 2007), Marek Antoni Nowicki (Laureat 2008), Stanisław Waltoś (Laureat 2009), Adam D. Rotfeld (Laureat 2012), Mikołaj Pietrzak (Laureat 2013), Jerzy Zajadło (Laureat 2017), Igor Tuleya (laureat 2019), Wojciech Tumidalski (Rzeczpospolita) i Katarzyna Batko-Tołuć (Fundacja dla Polski).

   

  Partnerzy XIV edycji Nagrody: Rzeczpospolita, Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie, Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca.

  Prokurator Ewa Wrzosek laureatką XIV edycji Nagrody
  im. Edwarda J. Wende

  8 września 2021 r. w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie została wręczona Nagroda im. Edwarda J. Wende. Laureatką XIV edycji Nagrody została prokurator Ewa Wrzosek. -  Dzięki takim ludziom jak Pani Ewa Wrzosek, demokracja i prawo w Polsce jednak, mimo wszystko się bronią - mówił Jakub Wende, członek Kapituły Nagrody.

  Inicjatywa Nasz Rzecznik z honorowym wyróżnieniem

  Honorowe wyróżnienie dla inicjatywy, która połączyła ponad podziałami ponad 1200 organizacji społecznych w upowszechnianiu idei uspołecznienia procesu wyboru kandydatów na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich; w sposób transparentny stanęła na straży standardów, jakie spełniać powinien/na kandydat/ka na RPO - niezależności, ponadpartyjności i oddaniu służbie publicznej, a także włączyła obywateli i obywatelki w dyskusję nad najważniejszymi wyzwaniami stojącymi przed Rzecznikiem - podczas kampanii społecznej kandydatki na Rzecznika Praw Obywatelskich - Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz.

  Sędzia Igor Tuleya Laureatem XIII edycji Nagrody im. Edwarda J. Wende, twórcy inicjatywy #Wolne Sądy z wyróżnieniem

  23 października 2019 r. w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie została wręczona Nagroda im. E. J. Wende. Laureatem XIII edycji Nagrody został Pan Sędzia Igor Tuleya. Honorowe wyróżnienie, przyznane po raz pierwszy w historii nagrody, trafiło do czterech osób współtworzących inicjatywę #Wolne Sądy.

   

  Kapituła Nagrody wyróżniła Sędziego Igora Tuleyę, Laureata XIII edycji Nagrody im. Edwarda J. Wende, za rzetelność zawodową w wykonywaniu pracy sędziego, wytrwałość, niezłomność oraz wysoki poziom niezależności intelektualnej. Kapituła zwróciła także uwagę na przygotowywane przez Sędziego uzasadnienia do orzeczeń. Sędzia Tuleya interpretując przepisy prawa oraz analizując materiał dowodowy argumentuje, zdaniem Kapituły, jasno, logicznie, rzeczowo i konsekwentnie, jednocześnie posługując się językiem zrozumiałym dla obywateli. Sędzia Igor Tuleya orzekał w wielu ważnych sprawach, w których reprezentował wyraźną i jednoznaczną postawę w obronie konstytucyjnych wartości państwa prawa, niezależności sądownictwa oraz niezawisłości sędziego.

   

  Po raz pierwszy w historii Nagrody, Kapituła przyznała Honorowe Wyróżnienie, które otrzymali: Maria Ejchart-Dubois, Sylwia Gregorczyk-Abram, Paulina Kieszkowska-Knapik, Michał Wawrykiewicz za stworzenie inicjatywy #Wolne Sądy. Zdaniem Kapituły Inicjatywa #Wolne Sady pełni ważną społecznie rolę, rzetelnie informując obywateli o wadze i znaczeniu zmian w prawie oraz związanych z tym zagrożeniach dla wolności i praw obywatelskich.

 • Fundusz "Bądźmy Solidarni" Agentów Aviva

   

  Od 14 lat działa Fundusz “Bądźmy Solidarni“ Agentów Aviva, który powstał jako wspólna inicjatywa agentów i firmy. Jego celem jest udzielanie pomocy agentom i ich najbliższym w przypadku nieszczęśliwego zdarzenia losowego lub długotrwałej choroby. Program finansowany jest wspólnie przez agentów i Avivę: do każdej złotówki wpłaconej przez agenta, Aviva dodaje swoją złotówkę.

   

  Fundacja dla Polski pełni rolę administratora Funduszu, dysponując środkami w porozumieniu
  z Fundatorem.
  W 2021 roku beneficjentami Funduszu było 125 osób, które otrzymały wsparcie finansowe na leczenie i rehabilitację.

   

 • Fundusz na rzecz upamiętnienia Karola Modzelewskiego

   

  Celem Funduszu jest budowanie postaw odpowiedzialności obywatelskiej w polskim społeczeństwie poprzez upamiętnienie postaci Karola Modzelewskiego, który był jednym z liderów opozycji demokratycznej w okresie PRL, pierwszym rzecznikiem prasowym NSZZ „Solidarność”, senatorem I kadencji, profesorem nauk humanistycznych i członkiem Polskiej Akademii Nauk. Był kawalerem Orderu Orła Białego.
   
  Z zebranych środków zostanie ufundowany pomnik upamiętniający postać Karola Modzelewskiego. Możesz wesprzeć Fundusz przekazując darowiznę na rachunek bankowy nr 06 1140 1010 0000 5294 4600 1024 prowadzony przez Fundację dla Polski.
   

 • Działania zakończone

  Projekt "NGO-Private sector Partnership in empowering civic activities
  in Poland"

  W 2020 roku Fundacja dla Polski we współpracy z Center for International Private Enterprise (CIPE) zrealizowała projekt “NGO-Private sector Partnership in empowering civic activities in Poland". Jego głównym celem było promowanie współpracy sektora prywatnego i społeczeństwa obywatelskiego w oparciu o wartości demokratyczne.

   

  Projekt badał postrzeganie biznesu pod kątem wspierania organizacji obywatelskich, a także promował aktywne pozyskiwanie funduszy od darczyńców indywidualnych i korporacyjnych na oddolne inicjatywy obywatelskie, prowadzone przez organizacje społeczne w całej Polsce. Naszym dążeniem było stworzenie platformy dla liderów społecznych i biznesowych, którzy wytyczą kierunki rozwoju i wzmocnienia pozycji sektora obywatelskiego, tak aby stał się on filarem demokracji w Polsce równie silnym jak sektor biznesowy.

   

  Ponadto, współpracując z innymi organizacjami pozarządowymi i think tankami z Europy Środkowej i Wschodniej, Fundacja dla Polski wymieniała wiedzę i wykorzystywała sprawdzone w innych krajach rozwiązania do budowania partnerstw organizacji społeczeństwa obywatelskiego ze środowiskiem biznesowym (lokalnym, krajowym i międzynarodowym).

   

   

  Program Transnational Giving (TGE)

  TGE to sieć współpracujących ze sobą europejskich fundacji i stowarzyszeń. Pośredniczą one
  w przekazywaniu darowizn od osób indywidualnych i przedsiębiorstw z zagranicy do organizacji pozarządowych oraz publicznych i prywatnych instytucji realizujących przedsięwzięcia o charakterze społecznym. Do czerwca 2020 roku TGE była reprezentowana przez Fundację dla Polski.

   

  Program TGE jest korzystny zarówno dla obdarowywanych organizacji, jak i dla darczyńców. Darczyńcy mogą wspierać przedsięwzięcia społeczne z dowolnej dziedziny, np. kultury, sztuki, edukacji, sportu w wybranym przez siebie kraju i skorzystać z ulg podatkowych w kraju zamieszkania. Organizacje pozarządowe mają zaś możliwość otrzymania darowizn z zagranicy na działalność statutową.

   

   

 • YouthBank

  YouthBank to program, który angażuje młodzież w proces inicjowania i realizacji projektów na rzecz lokalnych środowisk. Uczy wyrażania własnych poglądów i odwagi w podejmowaniu decyzji. Wzmacnia w młodych poczucie wartości, kształtuje przekonanie o sile sprawczej swych działań. Daje możliwość wywarcia realnego wpływu na kształt społeczności lokalnej. Trwale przyczynia się do większego zrozumienia specyfiki środowiska, w którym żyje
  i procesów w nim zachodzących.

   

  Pierwszy YouthBank powstał w Irlandii Północnej. Jego rolą było pobudzanie współpracy
  i zrozumienia między młodzieżą katolicką i protestancką. Ta idea aktywnego wspierania młodzieży w działaniach społecznych zyskała szerokie zainteresowanie społeczności lokalnych nie tylko w Europie, ale także w Azji i Afryce. Idea YouthBank, niezależnie od różnic kulturowych i społecznych, jest realizowana w ponad 200 społecznościach lokalnych. YouthBanki z całego świata współpracują ze sobą, tworząc międzynarodową sieć wspieraną przez YouthBank International

   

  Celem programu jest pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz jej wspieranie w działaniu na rzecz społeczności lokalnych. Założeniem projektu jest wyposażenie młodzieży w wiedzę oraz umiejętności, które trwale wzmocnią jej kompetencje społeczne a także przygotują do pełnienia roli liderów aktywnie angażujących się w projekt. Program adresowany jest do młodzieży w wieku 15-20 lat.

   

  I edycja programu YouthBank odbyła się na Mazowszu w latach 2014-2015. W ramach projektu młodzież z Białobrzegów, Żuromina i Płocka zrealizowała 16 projektów społecznych
  o wartości ponad 30 tys. zł. Tematyka zwycięskich projektów dotyczyła najróżniejszych potrzeb społecznych: zdrowia, niepełnosprawności, wykluczenia, kultury oraz aktywnego spędzania czasu przez młodzież. Polecamy film z realizacji projektu. Projekt był realizowany
  w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
  II edycja programu YouthBank objęła 5 lokalnych społeczności: w Białobrzegach, Żurominie, Niedrzwicy Dużej, Gminie Jabłonnej i w Żywcu. Młodzież zrealizowała 29 projektów społecznych o wartości ponad 45 tys. zł. Partnerami II edycji programu byli: Fundacja PZU, Fundacja Orange, Fundacja Lotto Milion Marzeń. III edycja programu YouthBank była realizowana w Żurominie i w Żywcu.

  Młodzież i Filantropia

  Celem projektu Młodzież i Filantropia było zwiększenie świadomości i aktywności obywatelskiej oraz kształtowanie postaw filantropijnych wśród licealistów i gimnazjalistów. Projekt dostarczył nastolatkom wiedzy i umiejętności przydatnych w dorosłym życiu, pobudzał kreatywność, zachęcał do współpracy i szukania najbardziej skutecznych rozwiązań problemów społecznych, pomagał zrozumieć ideę filantropii.

   

  Działania realizowane w ramach projektu w latach 2016-2017 objęły:

  • Lekcje i warsztaty dla młodzieży, w trakcie których uczniowie liceów i gimnazjów zdobywali wiedzę na temat filantropii, organizacji pozarządowych, uczyli się rozpoznawać potrzeby lokalnych społeczności, rozwijali umiejętności komunikacji interpersonalnej, pracy w grupie, działania projektowego oraz przygotowywania prezentacji i wystąpień publicznych;
  • Wizyty w organizacjach pozarządowych, w czasie których zespoły uczniów poznały wybrane przez siebie organizacje, gromadziły informacje na temat ich działalności oraz różnych metod zaspokajania potrzeb społecznych;
  • Wielkie Finały, w trakcie których przygotowane przez uczniów prezentacje były oceniane przez jury złożone z nauczycieli, liderów lokalnej społeczności, przedsiębiorców, darczyńców i przedstawicieli instytucji publicznych. Zwycięskie zespoły uczniów zdobywały nagrody i przekazywały je lokalnym organizacjom pozarządowym.

  Partnerzy projektu: Fundacja BGŻ PNB PARIBAS oraz Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Patronat honorowy: Wojewoda Mazowiecki, Wojewoda Lubelski
  i Wojewoda Podlaski. Projekt był współfinansowany w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

  Program Dzieci Ulicy

  Celem programu Dzieci Ulicy, zrealizowanego w ponad 30 miejscowościach, była poprawa poziomu życia młodzieży ze środowisk ubogich, zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wzmocnienie ich potencjału oraz społecznych, edukacyjnych i zawodowych kompetencji na starcie w dorosłe życie zawodowe. Uruchomiono fundusz stypendialny "Ekonomia na Ulicy". Zrealizowano projekt "Zacznij liczyć na siebie", we współpracy
  ze Stowarzyszeniem Podwórkowe Anioły z Radomia i Fundacją Kolos z Warszawy
  oraz skierowany do młodych kobiet projekt "Lepszy start - spełnione w działaniu".

  Sprawne organizacje pozarządowe

   

  Akademia Zarządzania Finansami NGO

  Celem projektu było podniesienie kwalifikacji organizacji pozarządowych w dziedzinie efektywnego zarządzania finansowego, a w szczególności – dokonywania właściwego podziału odpowiedzialności i kompetencji pomiędzy organami zarządczymi i nadzorczymi organizacji, planowania finansowego przy zapewnieniu płynności finansowej organizacji, prowadzenia działalności statutowej odpłatnej oraz planowania działalności gospodarczej. Zrealizowane w ramach projektu działania objęły prowadzenie portalu tematycznego

  o finansach w organizacjach pozarządowych, szkolenia, indywidualne doradztwo i coaching. Projekt realizowano w partnerstwie z Polsko-Amerykańskim Funduszem Pożyczkowym Inicjatyw Obywatelskich od stycznia 2012 r. lipca 2013 r., przy wsparciu finansowym
  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

   

  DROGOWSKAZ DLA NGO. Profesjonalizacja Trzeciego Sektora poprzez wypracowanie
  i upowszechnianie zasad zarządzania finansowego

  Celem projektu "DROGOWSKAZ DLA NGO. Profesjonalizacja Trzeciego Sektora poprzez wypracowanie i upowszechnianie zasad zarządzania finansowego" był wzrost potencjału
  III sektora poprzez wypracowanie i upowszechnienie standardu finansowego dla organizacji pozarządowych, zapewniającego wysoką jakość realizacji zadań publicznych przy współudziale 144 przedstawicieli 72 organizacji poprzez działania szkoleniowo-doradcze
  w latach 2013-2014. Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

  Fundusze filantropijne i powierzone

  Fundusz Pamięci Haliny Mikołajskiej

  Celem Funduszu Pamięci Haliny Mikołajskiej było budowanie postaw odpowiedzialności obywatelskiej w polskim społeczeństwie poprzez upamiętnienie postaci Haliny Mikołajskiej.

  Halina Mikołajska (1925-1989) – aktorka, reżyserka, intelektualistka i działaczka społeczna.
  U szczytu sławy zdecydowała się przystąpić do Komitetu Obrony Robotników, za co zapłaciła zawodową banicją. W czerwcu 2012 roku w warszawskim Parku im. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego (tuż za Senatem RP) została odsłonięta rzeźba Haliny Mikołajskiej autorstwa rzeźbiarki Krystyny Fałdygi-Solskiej. Uroczystego odsłonięcia rzeźby dokonał Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski w towarzystwie pani Danuty Szaflarskiej.

   

  Fundusz Złota Perła

  Celem Funduszu Złota Perła było wspieranie młodych, zdolnych osób oraz przedsięwzięć z dziedziny kultury, sztuki i nauki. Dotacje funduszu Złota Perła trafiły m.in. do Warszawskiego Chóru Chłopięcego, do Fundacji Katarzyny Kozyry, promującej twórczość artystek Europy Środkowej i Wschodniej, Fundacji Art Transfer popularyzuj,ącej tematykę kultury i sztuki wśród dzieci i młodzieży oraz wspierającej osoby starsze w dostępie do życia społeczno-kulturalnego, Fundacji Zmiana prowadzącej Biblioteki Sąsiedzkie i program Książki w pudle (edukacja czytelnicza w zakładach karnych) oraz na rzecz Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych przy Zachęcie - Narodowej Galerii Sztuki.

   

  Fundusz im. Andrzeja Bączkowskiego

  Jednym z pierwszych funduszy filantropijnych w Polsce był Fundusz im. Andrzeja Bączkowskiego utworzony przy naszej Fundacji. Jego inicjatorami byli żona Andrzeja i grupa jego przyjaciół, a także doceniający jego osiągnięcia ministrowie pracy i polityki społecznej różnych rządów. Laureatami Nagrody im. Andrzeja Bączkowskiego przyznawanej w ramach działań funduszu są m.in.: Henryk Wujec, Henryka Krzywonos-Strycharska, Henryka Bochniarz, Bogdan Zdrojewski i Anna Dymna. W 2007 roku fundatorzy powołali samodzielną Fundację im. Andrzeja Bączkowskiego. Zadania oraz kapitał, którym zarządzaliśmy przez 10 lat, zostały przekazane nowo powstałej organizacji.

   

  Fundusz im. Małgorzaty Baczko i Piotra Zakrzewskiego

  Fundusz im. Małgorzaty Baczko i Piotra Zakrzewskiego, powołany przez członków rodziny oraz przyjaciół, pomagał młodym utalentowanym architektom i inżynierom budowlanym poznawać najnowsze rozwiązania z zakresu budownictwa społeczno-publicznego. Od 2013 r. fundatorem Funduszu była firma Archicom SA. Fundusz przyznawał coroczną Nagrodę Architektoniczną za prace z zakresu: budownictwa społeczno-publicznego (szkoły, przedszkola, instytucje kulturalno-oświatowe, szpitale, budownictwo mieszkalne), renowacji starego budownictwa i jego adaptacji na cele społeczne, rewaloryzacji blokowisk.

   

  Fundusz Bankowo Zaangażowani Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie

  Fundusz Bankowo Zaangażowani powstał z inicjatywy zarządu i pracowników Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie. Jego celem było przeciwdziałanie problemom społecznym, ochrona środowiska naturalnego oraz rozwój kultury i sztuki. Pracownicy Banku wspierali wartościowe inicjatywy lokalnych organizacji społecznych i pomagali najbardziej potrzebującym mieszkańcom Ciechanowa i okolic.
   

  Fundusz Krzyś

  Fundusz założony przez anonimowego fundatora i wspierany dodatkowo przez indywidualne osoby przyczyniał się do usprawniania procesów adopcyjnych oraz zmiany podejścia do dzieci i poszanowania ich praw, szczególnie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Dotacje
  z funduszu przekazano na działania zwiększające poczucie bezpieczeństwa, intymności
  i własności dzieci.

  ×
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. przez Fundację dla Polski (ul. Szpitalna 5/3, 00-031 Warszawa) w celu przekazywania informacji o działalności Fundacji. Zgodę wrażam dobrowolnie.
  
  Poinformowano mnie, że przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  ×
  Podstawowe informacje
  
  Administratorem danych osobowych, których zasady przetwarzania opisujemy w tym dokumencie, jest Fundacja dla Polski (dalej: Fundacja) z siedzibą w Warszawie, 00-031, przy ul. Szpitalna 5/3. Aby się z nami skontaktować, należy wysłać wiadomość na adres e-mailowy: fdp@fdp.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres siedziby.
  
  Dane gromadzone za pośrednictwem strony Fundacji dla Polski www.fdp.org.pl.
  
  W Fundacji dla Polski, z uwagi na cele statutowe oraz prowadzoną działalność, przywiązujemy szczególną wagę do poszanowania prywatności osób odwiedzających nasze strony internetowe. Wszelkie gromadzone przez nas dane są zbierane w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do sprawnego zarządzania naszym serwisem, oraz wykorzystywane tylko i wyłącznie w tym celu.
  
  Gromadzone dane nie są poddawane profilowaniu.
  
  Nie przekazujemy żadnych gromadzonych danych innym podmiotom, nie udostępniamy ich nikomu, chyba że z takim żądaniem zwrócą się do nas uprawnione instytucje na podstawie odpowiednich przepisów (np. w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa).
  
  Dane przetwarzamy przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym w systemie informatycznym odnotowaliśmy ostatnią interakcję z daną osobą. W przypadku wydarzeń realizowanych ze środków grantodawców wymagających od nas przechowywania dokumentacji przez dłuży okres, odpowiednią informację udostępniamy przy zapisie na wydarzenie.
  
  Polityka prywatności strony Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca znajduje się pod linkiem: www.funduszobywatelski.pl
  
  Prawa osób, których dane przetwarzamy
   
  Wszystkim osobom, których dane przetwarzamy, przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych. Ponadto przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie ( o ile zgoda jest podstawą przetwarzania) oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Osoby, których dane przetwarzamy mogą wysłać swój sprzeciw na adres mailowy: fdp@fdp.org.pl.
  
  Dane dostępne operatorom infrastruktury technicznej oraz usług IT
  
  Infrastruktura technologiczna, składająca się z serwerów i usług IT nie znajduje się w biurze Fundacji dla Polski, lecz jest obsługiwana przez operatorów oraz usługodawców. Podmioty te, mając fizyczny dostęp do danych przetwarzanych przez nas, działają w ramach odpowiednich przepisów o ochronie danych osobowych (dalej: RODO).
  
  Dane zbierane przez nas znajdują się na dzierżawionym przez nas serwerze. Dostęp do naszych dysków mają pracownicy firm przetwarzających administrowane przez nas dane w oparciu o umowy powierzenia przetwarzania, działających w reżimie europejskiego prawa RODO. Ci usługodawcy są zobowiązani do udostępnienia danych upoważnionym do tego organom egzekucji prawa.
  
  Nasza polityka w odniesieniu do plików cookie (pol. ciasteczka)
  
  Strona internetowa www.fdp.org.pl wykorzystuje pliki tekstowe określane potocznie jako cookies (ciasteczka).
  
  Pliki cookies są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
  
  Pliki cookies są zbierane przez nas w celu przygotowywania statystyk.
  
  Pliki cookie nie są przez nas wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek danych identyfikujących użytkowników naszego serwisu ani śledzenia ich nawigacji.
  
  Pamiętaj, że możesz blokować i ograniczać instalowanie plików cookie za pomocą ustawień swojej przeglądarki lub za pomocą jednego z wielu dostępnych (darmowych) rozwiązań.  
  
  Dane darczyńców Fundacji dla Polski
  
  Fundację dla Polski oraz zarządzane przez nią Fundusze można wspierać finansowo, przekazując darowizny przelewem na konto lub za pośrednictwem systemu PayU do wpłat online. W przypadku darowizny przekazanej na konto przetwarzamy imię, nazwisko i adres darczyńcy, informację o wysokości darowizny – informacje te widoczne są w opisie przelewu, a także adres e-mail, jeśli zostanie on podany w tytule przelewu. W przypadku darowizny przekazanej za pośrednictwem systemu PayU prosimy o podanie imienia i nazwiska, kwoty darowizny oraz adresu e-mail, który jest niezbędny do technicznej obsługi płatności. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania darowizny za pośrednictwem PayU.
  
  Dane darczyńców przetwarzamy w systemie Windows oraz w dokumentacji księgowej, na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w celu zarządzania relacjami przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym to w naszej bazie odnotowaliśmy ostatnią interakcję z daną osobą (np. otrzymaliśmy darowiznę, odnotowaliśmy rezygnację z newslettera lub udział w organizowanym przez nas wydarzeniu wymagającym rejestracji). Darczyńcy mają prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Nie są one udostępniane żadnym odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Fundacja dla Polski jest zobowiązana do stosowania środków bezpieczeństwa finansowego zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W praktyce oznacza to m.in. obowiązek informowania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o wszelkich transakcjach, które zgodnie z wytycznymi zawartymi w ustawie należy uznać za podejrzane.
  
  Raz w roku wysyłamy na adresy podane w przelewach bankowych podziękowania. Do przesłania podziękowań wykorzystujemy również przekazane nam adresy e-mail. Jeśli ktoś nie życzy sobie takiego kontaktu z naszej strony, może w tytule przelewu dopisać „Brak adresu” lub swój sprzeciw przesłać na adres: fdp@fdp.org.pl. Darczyńca może również podać inny adres do korespondencji.
  
  Dane osób, które przekazały nam 1% swojego podatku
  
  Od urzędu skarbowego otrzymujemy dane osób, które przekazały nam 1% podatku i zaznaczyły w formularzu PIT zgodę na przekazanie nam swoich danych. Przetwarzamy imię, nazwisko, adres zamieszkania podatnika i jego/jej współmałżonka/-ki (w przypadku wspólnego rozliczania podatku), wysokość przekazanej kwoty oraz ewentualne dodatkowe informacje zamieszczone przez podatników w rubryce formularza PIT dotyczącej 1%. Na adresy przekazane nam przez urzędy skarbowe wysyłamy podziękowania.
  
  Dane osób wspierających nas 1% podatku przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w celu zarządzania relacjami przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym w naszej bazie odnotowaliśmy ostatnią interakcję z daną osobą (np. otrzymaliśmy darowiznę, odnotowaliśmy rezygnację z newslettera lub udział w organizowanym przez nas wydarzeniu wymagającym rejestracji).
  
  Dane osób, które przekazały nam 1% przetwarzamy w systemie Windows. Dane te nie są udostępniane żadnym odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9 rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Osoby, które przekazały nam 1% podatku, mają prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Mogą też – pisząc na adres: informacja@fdp.org.pl – sprzeciwić się dalszemu ich przetwarzaniu, zastrzec, żebyśmy nie kontaktowali się z nimi za pośrednictwem poczty lub wskazać inny adres do korespondencji.
  
   
  Dane subskrybentów newslettera Funduszu Obywatelskiego
  
  Dane subskrybentów newslettera - osób, które zapisały się przez link zamieszczony na stronie www.funduszobywatelski.pl, przetwarzamy w naszych bazach danych. Przetwarzamy następujące dane: imię, nazwisko, kod pocztowy oraz adres e-mail. Dane osobowe subskrybentów newslettera są przetwarzane przez Fundację dla Polski za zgodą subskrybentów wyłącznie w celu przesyłania zamówionego newslettera.
  
  Subskrybenci newslettera mogą w każdym momencie zrezygnować z zapisu na newsletter klikając w link rezygnacji w stopce newslettera lub wysyłając e-mail na adres: fdp@fdp.org.pl (z użyciem jasnego sformułowania, np. „wypisz mnie z listy wysyłkowej newslettera”).
  
   
  Gdzie przechowujemy dane osobowe zbierane przez Fundusz Obywatelski?
  
  Fundusz Obywatelski, zarządzany przez Fundację dla Polski, przechowuje i przetwarza dane osobowe w systemie Windows i bazie danych do zarządzania relacjami. Przechowujemy i przetwarzamy dane osobowe darczyńców, osób które przekazały 1% , subskrybentów newslettera, osób z mediów, współpracowników, wolontariuszy oraz innych osób kontaktujących się z Funduszem Obywatelskim. Przechowywane dane osobowe mogą zostać połączone w naszej bazie danych z innymi danymi wynikającymi z historii kontaktów z Funduszem Obywatelskim, np.: imię, nazwisko, adres, adres email, pełniona funkcja i nazwa instytucji lub organizacji, z którą jest związany, numer telefonu oraz ew. inne dane, które pozyskaliśmy ze źródeł publicznie dostępnych lub które zostały nam dobrowolnie przekazane z racji innych kontaktów z Funduszem.
  
  Dane osób uczestniczących w wydarzeniach organizowanych lub współorganizowanych przez Fundację dla Polski
  
  W czasie trwania wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez Fundację dla Polski mogą być wykonywane fotografie, na których utrwalany będzie wizerunek osób uczestniczących w tych wydarzeniach. Fotografie mogą zostać opublikowane na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych Fundacji, a także na stronach internetowych partnerów i współorganizatorów danych wydarzeń.
  
  Wizerunki utrwalone na fotografiach będą przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, wyłącznie w celu informowania o działalności Fundacji i jej promocji i nie będą łączone z innymi danymi osobowymi (np. imionami i nazwiskami). Dane będą przechowywane w celach archiwalnych przez czas nieokreślony, jednak nie dłużej, niż do momentu wniesienia sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
  
  Gromadzone dane nie będą poddawane profilowaniu, ani przekazywane do państwa trzeciego.
  
  
  Zakres i zmiana Polityki Prywatności
  
  Nasze Witryny (www.fdp.org.pl, www.mif.edu.pl, www.funduszobywatelski.pl) zawierają łącza do innych stron internetowych, których praktyki dotyczące prywatności mogą być inne. Jeśli przesyłasz dane osobowe do którejkolwiek z tych witryn (w tym wplacam.ngo.pl i PayU), ochrona twoich danych osobowych jest regulowana przez ich politykę prywatności. Zachęcamy do uważnego zapoznania się z polityką prywatności każdej odwiedzanej strony internetowej.
  
  Zastrzegamy sobie ponadto prawo do zmiany powyższej Polityki Prywatności w dowolnym terminie poprzez opublikowanie jej nowej wersji na stronach. Korzystanie przez użytkownika ze strony= po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne jest z wyrażeniem dla nich zrozumienia i akceptacji.
  
  
  Kontakt i dodatkowe informacje
  
  W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt na adres: informacja@fdp.org.pl. Wszelkie dane, które użytkownicy naszej strony przekażą kontaktując się z nami, zostaną wykorzystane wyłącznie w celu udzielenia ewentualnej odpowiedzi.
  
  Ta wersja Polityki Prywatności obowiązuje od 22 października 2019 r.