• Misja Fundacji dla Polski

  Misją Fundacji dla Polski jest promocja postaw filantropijnych i wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

   

  Władze i zespół Fundacji dla Polski

  Rada Fundacji dla Polski

  Katarzyna Batko-Tołuć - Członkini Rady
  Katarzyna Morawska - Członkini Rady
  Jan Jakub Wygnański - Przewodniczący Rady

   

  Zarząd Fundacji dla Polski

  Julia Brykczyńska - Członkini Zarządu

  Zofia Komorowska – Członkini Zarządu

  Katarzyna Sadło - Członkini Zarządu

   

  Zespół Fundacji dla Polski

  Julia Brykczyńska

  Agnieszka Gajek

  Izabela Milczarek

  Monika Zagórska

  Statut Fundacji

 • 25 lat Fundacji dla Polski

  Fundacja dla Polski powstała na początku transformacji demokratycznej w Polsce jako przedstawicielstwo największej francuskiej fundacji – Fondation
  de France. Jest jedną z najstarszych organizacji pozarządowych w Polsce, która w pierwszych latach prowadzonej działalności realizowała inicjatywy na rzecz odbudowy ruchu obywatelskiego w Polsce. Inicjatorami powstania Fundacji byli m.in. Bronisław Geremek, Stefan Meller, Andrzej Wajda i Jerzy Turowicz.

   

  Fundacja dla Polski odegrała pionierską rolę w odbudowie i wspieraniu ruchu obywatelskiego w Polsce. Działania Fundacji wyrażały się zarówno w formie wsparcia finansowego, jak i pomocy organizacyjnej dla nowych inicjatyw społecznych. Dzięki wsparciu Fundacji w pierwszej połowie lat 90-tych powstało bądź rozbudowało swoją bazę i działalność wiele placówek społecznych i publicznych, zwłaszcza funkcjonujących w małych miejscowościach. Staraliśmy się wspierać w szczególności inicjatywy oryginalne i modelowe, stanowiące wzór dla innych organizacji i instytucji, wzbogacając dotychczasowe doświadczenia w dziedzinie oświaty, pomocy społecznej i kultury. W kolejnych latach Fundacja prowadziła działania adresowane do dzieci i młodzieży(programy "Dzieci Ulicy", YouthBank, Młodzież i Filantropia).

   

  Fundacja dla Polski skupiała się w swoich działaniach na promowaniu postaw filantropijnych w polskim społeczeństwie, zarówno wśród młodzieży, jak i osób dorosłych. Stworzyła kompleksowy system usług filantropijnych, którego elementem są fundusze filantropijne, doradztwo filantropijne oraz pomoc
  w tworzeniu fundacji. Prowadziła również działania edukacyjne popularyzujące wiedzę o filantropii oraz o praktycznych możliwościach wspierania inicjatyw społecznych.

  ×
  Terms & Conditions
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. przez Fundację dla Polski (ul. Szpitalna 5/3, 00-031 Warszawa) w celu przekazywania informacji o działalności Fundacji. Zgodę wrażam dobrowolnie.
  
  Poinformowano mnie, że przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  ×
  Privacy Policy
  Polityka prywatności stron Fundacji dla Polski
  
  Administrator danych osobowych
  Administratorem danych osobowych jest Fundacja dla Polski z siedzibą ul. Szpitalna 5/3, 00-031 Warszawa. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Szpitalna 5/3, 00-031 Warszawa lub drogą mailową: fdp@fdp.org.pl. 
  
  Kontakt
  Przetwarzamy Twoje dane osobowe, które podałaś/eś kontaktując się z nami (w szczególności imię, nazwisko, adres e-mail oraz inne dane, które podałaś/eś w treści wiadomości). Podanie tych danych osobowych jest konieczne, aby móc nawiązać kontakt. Przetwarzamy ww. dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane przez Ciebie zapytanie. Działamy w oparciu o nasz uzasadniony interes, polegający na zapewnieniu kontaktu. (art. 6 ust.1 lit. f RODO). Dane osobowe przetwarzamy w tym celu do czasu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie lub do wyrażenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania oraz dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. 
  
  Darowizny
  Przetwarzamy Twoje dane osobowe, które podałaś/eś w formularzu płatności lub w przelewie (w szczególności imię, nazwisko, adres, adres e-mail). Podanie danych osobowych jest konieczne, aby móc wesprzeć naszą działalność. Przetwarzamy ww. dane osobowe w celu umożliwienia dokonania i obsługi przekazania darowizny na rzecz Administratora oraz przesłania Ci potwierdzenia darowizny. Podstawą prawną naszego działania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Ponadto Przetwarzamy ww. dane osobowe w celu wystawienia dowodów księgowych dokumentujących darowizny. Działamy w oparciu o ciążący na nas obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane osobowe w tym celu przetwarzamy przez okres 5 lat od rozliczenia darowizny.
  Przetwarzamy Twoje dane osobowe obejmujące adres e-mail oraz adres, w celu przesłania Ci podziękowania za wsparcie, a także przesłania informacji o naszych działaniach, które zostały sfinansowane z Twojego wsparcia. Działamy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe przetwarzamy w tym celu przez rok od wsparcia naszych działań lub do wcześniejszego skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania. 
  
  1%
  Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach informacyjnych i statystycznych na temat darczyńców, a także w celu podziękowania Ci za udzielone nam wsparcie. Dane osobowe otrzymujemy od Urzędu Skarbowego, jeśli wyraziłeś zgodę na ich przekazanie. Podstawą naszego działania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przetwarzamy Twoje dane osobowe obejmujące imię, nazwisko i adres (oraz imię i nazwisko małżonka podatnika – jeśli zostały przekazane) w celu przesłania Ci podziękowania za wsparcie, a także przesłania informacji o naszych działaniach, które zostały sfinansowane z Twojego wsparcia. Działamy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe przetwarzamy w tym celu przez rok od wsparcia naszych działań lub do wcześniejszego skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania.
  
  Prowadzenie fanpage'ów w mediach społecznościowych 
  Przetwarzamy Twoje dane osobowe zebrane w związku z wizytą na naszych fanpage’ach: Fundacji dla Polski, Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca i Funduszu im. Edwarda J. Wende na Facebooku, na kontach Fundacji i Funduszu Obywatelskiego na LinkedIn oraz koncie Funduszu Obywatelskiego na YouTube i aktywnością podejmowaną na forum, w tym informacje o obserwowaniu i polubieniu fanpage’a, zamieszczaniu postów, komentarzy oraz reakcji. Informacje te, zgodnie ze specyfiką działania Facebooka, są jawne dla wszystkich lub niektórych użytkowników portali. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu prowadzenia fanpage’u, w celu opracowania i publikacji atrakcyjnych treści dla użytkowników. Działamy w oparciu nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust.1 lit. f RODO). Dane przetwarzamy do czasu usunięcia przez Ciebie opublikowanych informacji.
  
  Komunikacja z użytkownikami portali społecznościowych
  Przetwarzamy Twoje dane osobowe obejmujące imię, nazwisko albo pseudonim, którym posługujesz się w mediach społecznościowych (Facebook, LinkedIn, YouTube, a także dane zawarte w treści wiadomości, które wysyłasz do nas na czacie, oraz w treści postów i komentarzy, które zamieszczasz pod publikowanymi na fanpage'u treściami, w tym Twój wizerunek zamieszczony na publikowanych przez Ciebie zdjęciach. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi użytkownikom oraz moderowania dyskusji pomiędzy użytkownikami. Działamy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na zapewnieniu kontaktu pomiędzy Użytkownikami. Przetwarzamy dane osobowe w powyższym celu przez okres Twojej aktywności na naszym fanpage'u.
  
  Podmioty, którym ujawniamy Twoje dane osobowe
  W zależności od sposobu i celu kontaktu z nami ujawniamy Twoje dane osobowe odpowiednio: 
  1.	PayU S.A. z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 186, 60-166 Poznań, 
  2.	Facebook Ireland Limited, 
  3.	FreshMail Sp.z o.o.,
  4.	CRM Salesforce,
  5.	Witkac Sp. z o.o. będący operatorem technicznym serwisu wpłacam.ngo.pl,
  6.	Google,
  7.	Cyberfolks,
  8.	Biuro księgowe świadczące usługi na rzecz Fundacji, 
  9.	Banki obsługujące płatności,
  10. 	FaniPay i Tpay / Krajowy Integrator Płatności S.A.
  
  Ponadto dane osobowe mogą zostać ujawnione organom publicznym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom z nami współpracującym na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. 
  
  Twoje prawa 
  W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych możesz domagać się od nas:
  •	dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania potwierdzenia, czy Twoje dane osobowe są przetwarzane, uzyskania kopii swoich danych osobowych oraz do uzyskania informacji związanych z przetwarzaniem tych danych (art. 15 RODO),
  •	kopii swoich danych osobowych, których sam nam dostarczyłeś/dostarczyłaś, i przekazania tej kopii bądź Tobie samemu/samej, bądź wskazanemu przez Ciebie pomiotowi w powszechnie używanym, możliwym do odczytu komputerowego formacie (art. 20 RODO),
  •	sprostowania swoich danych osobowych, gdy są niekompletne lub nieprawidłowe (art. 16 RODO),
  •	usunięcia wszystkich lub niektórych swoich danych osobowych (art. 17 RODO), jeżeli ustał cel lub podstawa prawna przetwarzania tych danych, np. wobec cofnięcia zgody lub zgłoszenia zasadnego sprzeciwu albo jeżeli dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
  •	ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 18 RODO) na czas niezbędny do rozstrzygnięcia o zasadności żądania usunięcia lub sprostowania tych danych albo do rozstrzygnięcia o zasadności zgłoszonego przez Ciebie sprzeciwu lub na czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony przez Ciebie roszczeń;
  
  Możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (art. 21 RODO). Na skutek wniesionego sprzeciwu rozważymy, czy z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją Twoje prawa i wolności mają pierwszeństwo przed względami ochrony poufności przetwarzanych przez nas danych osobowych. 
  
  Możesz w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych (art. 7 RODO). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  
  Masz prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem Twoich danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Skargę możesz wnieść w formie elektronicznej, w formie pisemnej albo ustnie do protokołu w siedzibie Prezesa Urzędu.
  
  Nasza strona internetowa zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko strony internetowej prowadzonej przez Fundację dla Polski. 
  
  Pliki cookies
  
  Nasze strony internetowe (www.fdp.org.pl, www.funduszobywatelski.pl) wykorzystują pliki tekstowe określane potocznie jako cookies (ciasteczka).
  
  Pliki cookies są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
  
  Pliki cookies są zbierane przez nas w celu przygotowywania statystyk. Pliki cookie nie są przez nas wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek danych identyfikujących użytkowników naszego serwisu ani śledzenia ich nawigacji.
  
  Pamiętaj, że możesz blokować i ograniczać instalowanie plików cookie za pomocą ustawień swojej przeglądarki lub za pomocą jednego z wielu dostępnych (darmowych) rozwiązań.